వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో చోరీ

(Theft in Venkateshwara Swamy Temple)

Namasthe Telangaana (2015). వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో చోరీ. Namasthe Telangaana. 18 July.

Title వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో చోరీ
Title (translated) Theft in Venkateshwara Swamy Temple
Publication Date 18th Jul 2015
Author
Source Namasthe Telangaana
Country India
Region South and East Asia
Art type Sacred Art
Subject Theft
Comments Four statues were taken from the temple in Karimnagar.
Link http://namasthetelangaana.com/telangana-news/theft-in-venkateshwara-swamy-temple-1-1-444722.html
Permalink http://web.archive.org/web/20150721063244/http://namasthetelangaana.com/telangana-news/theft-in-venkateshwara-swamy-temple-1-1-444722.html